Tại Mỏ đá Tân Cang 3: Chuyển đất rừng sang khai thác đá

Công ty CP Hóa An được chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 11,9 ngàn m2 đất để hoạt động khai thác đá tại Mỏ đá Tân Cang 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Đây là nội dung có trong Quyết định số 963/QĐ-UBND mới ban hành ngày 10-4 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư mỏ đá nói trên được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 11,9 ngàn m2 đất rừng sản xuất tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa để sử dụng vào mục đích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm. Thời gian sử dụng đất đến hết ngày 31-12-2030.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Hóa An có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích được cấp phép; đảm bảo tiến độ; chấp hành nghiêm quy định của Luật Đất đai và các luật khác có liên quan.

Ban Mai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/tai-mo-da-tan-cang-3chuyen-dat-rung-sang-khai-thac-da-f0e4997/