Phải nhận diện đúng bản chất, ý đồ của các thế lực thù địch

Phải nhận diện đúng bản chất, ý đồ của các thế lực thù địch

Đảng đã phải nhiều lần chống lại sự xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch nhằm vào Cương lĩnh, đường...