'Linh hồn' Dược Hậu Giang rời ghế CEO: 'Tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao lại…'

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011/2017/NQ.HĐQT ngày 23/08/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và thay đổi nhân sự.