Cụ Đinh Vân Đông - 90 tuổi vẫn đam mê cầm - kỳ - thi - họa

Cụ Đinh Vân Đông - 90 tuổi vẫn đam mê cầm - kỳ - thi - họa

Dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, hằng ngày cụ Đinh Vân Đông thường đạp xe từ bản Cổng Châu, xã Đồng Hưu ra...