Tam Quốc Diễn Nghĩa: Đều bỏ Tào theo Lưu, vì sao Khương Duy được Gia Cát Lượng trọng dụng còn Ngụy Diên thì không?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Đều bỏ Tào theo Lưu, vì sao Khương Duy được Gia Cát Lượng trọng dụng còn Ngụy Diên thì không?

Dù đều là hàng tướng nhưng Khương Duy hay Vương Bình đều được Gia Cát Lượng trọng dùng còn Ngụy Diên thì...
Quan Vũ - Trương Phi thân như thủ túc, tại sao đến Đông Ngô rước dâu Lưu Bị không dẫn theo mà lại cố ý để Triệu Vân đi cùng?

Quan Vũ - Trương Phi thân như thủ túc, tại sao đến Đông Ngô rước dâu Lưu Bị không dẫn theo mà lại cố ý để Triệu Vân đi cùng?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những trận đơn đấu kinh điển của các mãnh tướng đương thời

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những trận đơn đấu kinh điển của các mãnh tướng đương thời

Nhược điểm lớn nhất của Quan Vũ

Nhược điểm lớn nhất của Quan Vũ

Gia Cát Lượng quá bất công với người này, khiến nhà Thục xuống dốc

Gia Cát Lượng quá bất công với người này, khiến nhà Thục xuống dốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận chiến cuối cùng và cũng là thất bại hiếm hoi trong cuộc đời Triệu Vân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận chiến cuối cùng và cũng là thất bại hiếm hoi trong cuộc đời Triệu Vân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tiết lộ nguyên nhân khiến Triệu Vân luôn an toàn, Quan Vũ nhiều lần bị trúng tên

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tiết lộ nguyên nhân khiến Triệu Vân luôn an toàn, Quan Vũ nhiều lần bị trúng tên