Trận đấu võ chấn động lịch sử Vịnh Xuân quyền

Trận đấu võ chấn động lịch sử Vịnh Xuân quyền

Bị võ sư nổi tiếng Vịnh Xuân quyền Lương Tán ra tay ngăn cản, ba tên đầu lĩnh trong bang hội ở bến tàu...