Báo động tình trạng người Việt mắc tật khúc xạ

Báo động tình trạng người Việt mắc tật khúc xạ

Tổn thương không hồi phục nếu chỉ định phẫu thuật tật khúc xạ sai

Tổn thương không hồi phục nếu chỉ định phẫu thuật tật khúc xạ sai

Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ

Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam mắc tật khúc xạ

Khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ

Khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ

Khoảng 36 triệu người Việt mắc tật khúc xạ

Khoảng 36 triệu người Việt mắc tật khúc xạ

Cha mẹ không chủ quan với tật khúc xạ ở trẻ

Cha mẹ không chủ quan với tật khúc xạ ở trẻ

Hơn 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Hơn 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Khoảng 3 triệu trẻ em có tật khúc xạ, cần được chỉnh kính

Khoảng 3 triệu trẻ em có tật khúc xạ, cần được chỉnh kính

3 triệu trẻ em có tật khúc xạ cần được chỉnh kính

3 triệu trẻ em có tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Có tới 36 triệu người Việt Nam mắc các tật khúc xạ

Có tới 36 triệu người Việt Nam mắc các tật khúc xạ