Quan chức để mất rừng, có nhà gỗ lớn: 'Có sao đâu'

Quan chức để mất rừng, có nhà gỗ lớn: 'Có sao đâu'

Ông Quyến cho rằng, nguồn gỗ và tiền làm căn nhà đó đã có cơ quan chuyên môn kiểm tra từ bảng lương đến...
Quan chức để mất hơn 10.500 ha rừng, có nhà gỗ lớn: 'Báo chí vào càng nổi tiếng'

Quan chức để mất hơn 10.500 ha rừng, có nhà gỗ lớn: 'Báo chí vào càng nổi tiếng'

Chồng của chủ tịch HĐND xã làm giả hồ sơ thương binh, hưởng chế độ hơn 92 triệu đồng

Chồng của chủ tịch HĐND xã làm giả hồ sơ thương binh, hưởng chế độ hơn 92 triệu đồng

Làm giả hồ sơ thương binh hưởng chế độ hơn 92 triệu đồng

Làm giả hồ sơ thương binh hưởng chế độ hơn 92 triệu đồng

Đề nghị cho thôi việc phó trưởng phòng huyện ở Đắk Lắk được bổ nhiệm trái thẩm quyền suốt hơn 7 năm

Đề nghị cho thôi việc phó trưởng phòng huyện ở Đắk Lắk được bổ nhiệm trái thẩm quyền suốt hơn 7 năm

Đắk Lắk: Hàng chục ha rừng bị đốt, chặt phá ở huyện biên giới Ea Súp

Đắk Lắk: Hàng chục ha rừng bị đốt, chặt phá ở huyện biên giới Ea Súp

Ðể mất hơn 10.500 ha rừng vẫn được thăng chức