Nguyễn Văn Thành và 'duyên nợ' với văn chương

Nguyễn Văn Thành và 'duyên nợ' với văn chương

Đầu thế kỷ XIX, một số khai quốc công thần của nhà Nguyễn, bằng cách này hay cách khác, lần lượt bị 'điểm...