Làm thế nào để bảo tồn, tu bổ... di tích quốc gia Hải Vân Quan?

Làm thế nào để bảo tồn, tu bổ... di tích quốc gia Hải Vân Quan?

Nhiều phát hiện quan trọng tại 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Nhiều phát hiện quan trọng tại 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Tìm thấy dấu tích con đường thiên lý Bắc - Nam

Tìm thấy dấu tích con đường thiên lý Bắc - Nam

Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng của di tích Hải Vân Quan

Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng của di tích Hải Vân Quan

Xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn

Xuất lộ hoàn toàn các dấu tích nền móng kiến trúc còn lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn

Kết quả bước đầu khai quật khảo cổ học tại Hải Vân Quan

Kết quả bước đầu khai quật khảo cổ học tại Hải Vân Quan

Hình ảnh mới nhất đợt khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Hình ảnh mới nhất đợt khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan

Kiến nghị tôn tạo Hải Vân Quan theo kiến trúc thời Nguyễn

Kiến nghị tôn tạo Hải Vân Quan theo kiến trúc thời Nguyễn