Ứng viên nghi án cướp máy bay D.B. Cooper

Ứng viên nghi án cướp máy bay D.B. Cooper

Năm 2003, khi Lyle Christiansen đang đọc một văn bản về D.B. Cooper, bỗng nhiên anh có một cảm giác vô cùng...