Người có tâm

Người có tâm

Chúng ta thường nghe nói, con người 'quý ở chữ tâm', 'hơn nhau ở chữ tâm' hay 'sống phải có tâm'. Cụ Nguyễn...
Mạng xã hội với Tăng Ni trẻ và công tác hoằng pháp

Mạng xã hội với Tăng Ni trẻ và công tác hoằng pháp

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Báo Giác Ngộ với chuyên đề 'Hạnh nguyện Quán Thế Âm'

Báo Giác Ngộ với chuyên đề 'Hạnh nguyện Quán Thế Âm'

Điều học được

Điều học được

'Như voi chúa giữa trận'

'Như voi chúa giữa trận'

Tôn giáo vị nhân sinh

Tôn giáo vị nhân sinh

Tôn giáo vị nhân sinh

Tôn giáo vị nhân sinh