Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn tại trường đã đi học lại

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh bị chó cắn ngay tại sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh bị chó cắn ngay tại sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường