Đề xuất chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

Đề xuất chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi...