Điêu Thuyền thực sự là mỹ nhân của ai?

Điêu Thuyền thực sự là mỹ nhân của ai?

Có quan điểm cho rằng, Điêu Thuyền là vợ của Lã Bố, lại có giả thuyết, đại mỹ nhân là nữ tì của Đổng Trác....