Sinh viên Ngân hàng xây dựng nền tảng giải trí tư duy gắn kết gia đình

Sinh viên Ngân hàng xây dựng nền tảng giải trí tư duy gắn kết gia đình

SAVA là dự án ứng dụng giải trí được xây dựng bằng nội dung chủ yếu là các câu hỏi IQ, EQ, đố vui và các...