3 loài chim trong logo các tỉnh

3 loài chim trong logo các tỉnh

Có ý nghĩa đặc biệt gắn với đất và người địa phương, các loài chim này được chọn góp mặt trong logo tỉnh nhà.