Viện Lúa làm rạng danh Tổ quốc: Bài 2 - Bước tiến diệu kỳ

Viện Lúa làm rạng danh Tổ quốc: Bài 2 - Bước tiến diệu kỳ

Những cán bộ thời kỳ đầu góp mặt xây dựng, định hình một viện nghiên cứu khoa học về cây lúa tầm cỡ của...