Quốc hội 'quyết' GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội 'quyết' GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội 'nóng' câu chuyện 'vá lỗ hổng' quản lý đất đai khi cổ phần hóa

Quốc hội 'nóng' câu chuyện 'vá lỗ hổng' quản lý đất đai khi cổ phần hóa

Bộ trưởng Tài chính thừa nhận dự án BT tiềm ẩn kẽ hở làm thất thoát ngân sách

Bộ trưởng Tài chính thừa nhận dự án BT tiềm ẩn kẽ hở làm thất thoát ngân sách

Đại biểu Quốc hội 'khen' công tác điều hành tài chính - ngân sách

Đại biểu Quốc hội 'khen' công tác điều hành tài chính - ngân sách

Đại biểu Quốc hội 'kêu' giúp doanh nghiệp bị thanh tra vòi tiền

Đại biểu Quốc hội 'kêu' giúp doanh nghiệp bị thanh tra vòi tiền

Dấu ấn 10 năm mở rộng Hà Nội

Dấu ấn 10 năm mở rộng Hà Nội

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Quốc hội 'chốt' sửa đổi, bổ sung Luật đất đai vào năm 2019

Đại biểu Quốc hội đề nghị ngăn cạnh tranh 'bẩn' và chống độc quyền

Đại biểu Quốc hội đề nghị ngăn cạnh tranh 'bẩn' và chống độc quyền

Đại biểu Quốc hội 'rất lo' vì Bộ trưởng KHĐT 'nói nước đôi'

Đại biểu Quốc hội 'rất lo' vì Bộ trưởng KHĐT 'nói nước đôi'