5 nước, 5 chiến lược xét nghiệm chống Covid-19

5 nước, 5 chiến lược xét nghiệm chống Covid-19

Chiến lược xét nghiệm của các quốc gia là khác nhau, và nhiều nước đã có thể dự đoán và ứng phó với tình...