Cà Mau: Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Cà Mau: Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ...