Sự thật vị anh hùng cứu 30 mạng người trên xe khách

Sự thật vị anh hùng cứu 30 mạng người trên xe khách

Quái lạ 'Ông Cóc' chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt, thổi

Quái lạ 'Ông Cóc' chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt, thổi

Bị kiểm tra, 'thần y' chữa bệnh bằng sờ, vuốt ngoan cố chống đối

Bị kiểm tra, 'thần y' chữa bệnh bằng sờ, vuốt ngoan cố chống đối

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' và gia đình chống đối ngành chức năng

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' và gia đình chống đối ngành chức năng

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi

Chữa bệnh bằng cách... sờ, vuốt, thổi

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' vẫn muốn tiếp tục… rờ, vuốt!

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' vẫn muốn tiếp tục… rờ, vuốt!

Sự thật 'Ông Cóc' chữa bách bệnh chỉ bằng vuốt, thổi…ở miền Tây

Sự thật 'Ông Cóc' chữa bách bệnh chỉ bằng vuốt, thổi…ở miền Tây

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' trị bá bệnh bằng cách …vuốt, thổi

Nữ 'thần y' có tên 'Ông Cóc' trị bá bệnh bằng cách …vuốt, thổi