45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : 'Giác Ngộ' trong tôi

45 năm báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2021) : 'Giác Ngộ' trong tôi

Tôi hâm mộ Phật giáo từ con đường văn chương. Với vốn sống mỏng manh của sinh viên năm tư ngành Sư phạm Ngữ...