Doanh nghiệp Pháp quan tâm nhiều lĩnh vực đầu tư

Doanh nghiệp Pháp quan tâm nhiều lĩnh vực đầu tư

Môi trường kinh tế-chính trị ổn định, thị trường tiềm năng, hội nhập sâu rộng…, Việt Nam nhận được sự quan...