Đề nghị lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Đề nghị lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Cho ý kiến vào Tờ trình của Chính phủ về việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và...
Bộ TNMT phản hồi về nghi ngờ 'có lợi ích nhóm' trong khai thác khoáng sản

Bộ TNMT phản hồi về nghi ngờ 'có lợi ích nhóm' trong khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình về con số thất thu 5.000 tỉ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình về con số thất thu 5.000 tỉ

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Dự kiến lương cán bộ, công chức sẽ tăng vào năm 2020

Dự kiến lương cán bộ, công chức sẽ tăng vào năm 2020

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

Chính phủ muốn miễn thu 5.000 tỷ, ý kiến từ Ủy ban của Quốc hội

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO LÙI THỜI GIAN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO LÙI THỜI GIAN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Đề nghị đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Nghị quyết kỳ họp

Đề nghị đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước vào Nghị quyết kỳ họp

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chính phủ đề nghị miễn thu gần 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Chính phủ đề nghị miễn thu gần 5.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Chậm ban hành 2 nghị định, ngân sách có nguy cơ mất 5.000 tỷ

Chậm ban hành 2 nghị định, ngân sách có nguy cơ mất 5.000 tỷ

Chính phủ xin lùi thời gian truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chính phủ xin lùi thời gian truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chậm ban hành nghị định, ngân sách thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng

Chậm ban hành nghị định, ngân sách thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng