Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn

Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn

Tony Buzan là 'cha đẻ' của Sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy là một công cụ năng động, hấp dẫn giúp con người suy...