Vĩnh biệt Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật

Vĩnh biệt Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật

Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam - GS Phan Hữu Dật qua đời

Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam - GS Phan Hữu Dật qua đời

GS Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, qua đời

GS Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, qua đời

GS Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam qua đời

GS Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam qua đời

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92