Lan tỏa tình yêu biển đảo

Lan tỏa tình yêu biển đảo

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Tỏa sáng hình ảnh phụ nữ Quân đội

Tỏa sáng hình ảnh phụ nữ Quân đội

Tỏa sáng hình ảnh phụ nữ Quân đội

Tỏa sáng hình ảnh phụ nữ Quân đội

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng đoàn kết

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng đoàn kết

Tôn vinh phụ nữ Quân đội

Tôn vinh phụ nữ Quân đội

Ước nguyện tôi rèn trong quân ngũ

Ước nguyện tôi rèn trong quân ngũ

Hội Xuân tiễn bạn tòng quân năm 2018

Hội Xuân tiễn bạn tòng quân năm 2018

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017

Vinh danh 22 Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân 2017