Các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ gì?

Các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ gì?

Bạn đọc hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như...

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử?

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử?

Biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua danh sách 205 người thuộc khối cơ quan ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua danh sách 205 người thuộc khối cơ quan ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hát về ngày hội non sông

Hát về ngày hội non sông

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Hôm nay, hiệp thương lần cuối để chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương

Nâng cao kỹ năng vận động tranh cử của nữ ứng cử viên

Nâng cao kỹ năng vận động tranh cử của nữ ứng cử viên

Người cách ly y tế và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?

Người cách ly y tế và vùng có dịch thực hiện bỏ phiếu như thế nào?

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Người đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 sẽ tham gia bầu cử như thế nào?

Người đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 sẽ tham gia bầu cử như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, cử tri được bầu cử thay người khác không? Pháp luật có quy định trường hợp ngoại lệ nào không?

Theo quy định của pháp luật, cử tri được bầu cử thay người khác không? Pháp luật có quy định trường hợp ngoại lệ nào không?

Quyền bầu cử và ứng cử?

Quyền bầu cử và ứng cử?

Trường hợp nào cử tri được nhờ người bỏ phiếu bầu cử hộ?

Trường hợp nào cử tri được nhờ người bỏ phiếu bầu cử hộ?

Khi nào công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội?

Khi nào công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội?

Nhơn Trạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trước bầu cử

Nhơn Trạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trước bầu cử

Kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử

Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử

Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Những điều cần biết về danh sách cử tri

Những điều cần biết về danh sách cử tri

Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý như thế nào?

Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý như thế nào?

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Những điều cần biết về bầu cử

Những điều cần biết về bầu cử

Trước khi bỏ phiếu, thủ tục kiểm tra hòm phiếu được thực hiện như thế nào?

Trước khi bỏ phiếu, thủ tục kiểm tra hòm phiếu được thực hiện như thế nào?

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu?

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu?

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND'

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND'

NGUYÊN TẮC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bầu cử

Cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bầu cử

NINH BÌNH: TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NINH BÌNH: TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào?

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử?

Tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

PHÚ YÊN: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẢM BẢO DÂN CHỦ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG LUẬT

PHÚ YÊN: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẢM BẢO DÂN CHỦ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG LUẬT

Chế tài xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Chế tài xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

QUẬN KIẾN AN (HẢI PHÒNG): BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

QUẬN KIẾN AN (HẢI PHÒNG): BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ VÀ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐỒNG THÁP: TẬP HUẤN VỀ TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ

ĐỒNG THÁP: TẬP HUẤN VỀ TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Sau khi đã hết thời hạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND để đưa ra Hội nghị hiệp thương lần 3 được không?

Sau khi đã hết thời hạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND để đưa ra Hội nghị hiệp thương lần 3 được không?

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào?