Quốc hội 'chốt' tuổi về quân nhân dự bị thời bình

Quốc hội 'chốt' tuổi về quân nhân dự bị thời bình

Quốc hội thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên, 'chốt' tuổi quân nhân dự bị thời bình

Quốc hội thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên, 'chốt' tuổi quân nhân dự bị thời bình

Băn khoăn độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên

Băn khoăn độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên

Quy định độ tuổi của quân nhân dự bị đã được đánh giá kỹ tác động

Quy định độ tuổi của quân nhân dự bị đã được đánh giá kỹ tác động