Vietnam Airlines giải thích về việc 'cởi trói' quy định hành lý

Vietnam Airlines giải thích về việc 'cởi trói' quy định hành lý

Vietnam Airlines chuyển sang áp dụng chính sách hệ kiện hành lý mới sẽ giúp giảm bớt tỷ lệ thất lạc; phục...