Kết quả thư bạn đọc

* Công ty cổ phần Nước khoáng Quang Hanh không có quyền khai thác nước khoáng tại giếng khoan 3B, km9...