Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Lai lịch bất phàm của sư phụ Lưu Bị

Lai lịch bất phàm của sư phụ Lưu Bị

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Mồ côi cha sớm, nhà nghèo Lưu Bị lấy tiền đâu để học hành?

Tam quốc diễn nghĩa: Mồ côi cha sớm, nhà nghèo Lưu Bị lấy tiền đâu để học hành?

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung nhà quân phiệt là đồng môn và từng cưu mang Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung nhà quân phiệt là đồng môn và từng cưu mang Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Vì sao Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng?

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng