Độc đáo mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp giáo dục và du lịch

Độc đáo mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp giáo dục và du lịch

Khéo léo kết hợp các yếu tố nông nghiệp, giáo dục và du lịch trong một mô hình trang trại là ý tưởng độc...