Chánh án TANDTC, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Chánh án TANDTC, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị