Loạt Quyết định về nhân sự của Ban Bí thư

Loạt Quyết định về nhân sự của Ban Bí thư

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Vân Đồn: Sáng tạo từ mô hình xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung

Vân Đồn: Sáng tạo từ mô hình xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung

Giám đốc TTHC công tỉnh Quảng Ninh giữ chức Bí thư Huyện ủy Vân Đồn

Giám đốc TTHC công tỉnh Quảng Ninh giữ chức Bí thư Huyện ủy Vân Đồn