Những bất cập trong Luật Doanh nghiệp - Bài 2: Thoáng kẻ gian, khó người ngay

Những bất cập trong Luật Doanh nghiệp - Bài 2: Thoáng kẻ gian, khó người ngay

Gần đây xảy ra nhiều vụ doanh nghiệp (DN) kiện cơ quan cấp phép hoặc trong nội bộ DN kiện nhau. Với quy...