Đề xuất lập quỹ bảo trì đường thủy

Đề xuất lập quỹ bảo trì đường thủy

Lập quỹ bảo trì đường thủy là một trong những đề xuất của nhóm công tác Ngân hàng Thế giới (WB)...