Quảng Bình: Tập huấn CTGDPT 2018 cho hơn 200 giáo viên cốt cán

Quảng Bình: Tập huấn CTGDPT 2018 cho hơn 200 giáo viên cốt cán

Hai Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình mới được bổ nhiệm là ai?

Hai Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình mới được bổ nhiệm là ai?

Nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm ở Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Hòa Bình

Nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm ở Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Hòa Bình

Nhân sự mới 6 tỉnh

Nhân sự mới 6 tỉnh

Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 9 cán bộ

Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 9 cán bộ

Quảng Bình bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quảng Bình bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo