Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Lang Chánh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' năm 2019

Huyện Lang Chánh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' năm 2019

Như Xuân tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Như Xuân tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Thiệu Hóa tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Thiệu Hóa tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Nga Sơn đã tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

Huyện Nga Sơn đã tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

TP Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh '

TP Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh '

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy Khối doanh nhiệp: Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy Khối doanh nhiệp: Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh