Tập trung giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân TP Hà Tĩnh, không để kéo dài

Tập trung giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân TP Hà Tĩnh, không để kéo dài

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Thành phố Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch HĐND mới

Thành phố Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch HĐND mới

Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh bị kỷ luật khiển trách

Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh bị kỷ luật khiển trách

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

Kỷ luật Chủ tịch Thành phố Hà Tĩnh