Dù thống trị thị trường dầu ăn, nhưng KIDO vẫn phải lưu ý đặc thù của ngành hàng này

Dù thống trị thị trường dầu ăn, nhưng KIDO vẫn phải lưu ý đặc thù của ngành hàng này

Với việc nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp tỷ lệ cổ phần chi phối tại tất cả các doanh nghiệp dầu ăn lớn...