Truyền thông và maketing nhằm quảng bá hình ảnh đào tạo nghề

Truyền thông và maketing nhằm quảng bá hình ảnh đào tạo nghề

Xây dựng chiến lược để chủ động nhân lực, đối phó với già hóa dân số

Xây dựng chiến lược để chủ động nhân lực, đối phó với già hóa dân số

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam

Hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam

Hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cam kết hỗ trợ GDNN Việt Nam

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cam kết hỗ trợ GDNN Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và giải pháp hai tốc độ cho GDNN

Cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và giải pháp hai tốc độ cho GDNN

Đẩy mạnh GDNN, phát triển nhân lực giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Đẩy mạnh GDNN, phát triển nhân lực giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển kỹ năng nghề

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển kỹ năng nghề

Chính sách giáo dục đào tạo nghề Hàn Quốc được xây dựng phù hợp với đòi hỏi của nền kinh tế.

Chính sách giáo dục đào tạo nghề Hàn Quốc được xây dựng phù hợp với đòi hỏi của nền kinh tế.