Shark Vương từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Shark Vương từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Ngày 31/08/2018, Hội đồng quản trị Sam Holdings đã có quyết nghị thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám...