Nhân sự Đại hội XIII: Bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ

Nhân sự Đại hội XIII: Bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ

'Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng...
Sẽ thông báo danh sách đề cử lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thời điểm thích hợp

Sẽ thông báo danh sách đề cử lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thời điểm thích hợp

Sự cần thiết triển khai chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sự cần thiết triển khai chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

Vì sao nhiều địa phương không bầu đại biểu HĐND cấp phường, quận?

Phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Có thể bỏ phiếu kín khi lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội

Có thể bỏ phiếu kín khi lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội

Chẳng cần phân tích nhiều!

Chẳng cần phân tích nhiều!

Cam Lâm, Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2021

Cam Lâm, Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2021

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH

Chung một niềm tin

Chung một niềm tin

Tin tưởng và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Tin tưởng và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Áp lực và trọng trách lớn của các 'trường hợp đặc biệt'

Áp lực và trọng trách lớn của các 'trường hợp đặc biệt'

Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết

Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết

Dự toán gần 61 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh

Dự toán gần 61 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Mối quan hệ giữa quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp và hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên

Mối quan hệ giữa quyền yêu cầu mua lại phần vốn góp và hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu tập trung rất cao'

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu tập trung rất cao'

Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ

Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ

Trung ương thông qua nhân sự 'đặc biệt' và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Trung ương thông qua nhân sự 'đặc biệt' và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Trung ương đã thông qua danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII

Trung ương đã thông qua danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc, thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc, thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 bế mạc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 bế mạc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch

Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới

Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao'

'Trung ương thông qua trường hợp đặc biệt với số phiếu rất cao'

Thông qua đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt với phiếu tập trung rất cao

Thông qua đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt với phiếu tập trung rất cao

Hội nghị Trung ương 15 thông qua đề cử các lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15 thông qua đề cử các lãnh đạo chủ chốt

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Nhân sự 'đặc biệt' được Trung ương thông qua với số phiếu rất cao

Nhân sự 'đặc biệt' được Trung ương thông qua với số phiếu rất cao

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Bế mạc hội nghị Trung ương 15

Bế mạc hội nghị Trung ương 15

Thông qua danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Thông qua danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc sớm hơn kế hoạch 1,5 ngày

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc sớm hơn kế hoạch 1,5 ngày

Trung ương thông qua đề cử chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trung ương thông qua đề cử chức danh lãnh đạo chủ chốt

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 15 chuẩn bị nhân sự chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15 chuẩn bị nhân sự chủ chốt

Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 cho chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 cho chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII