Thăm, tặng quà gia đình 2 đồng chí cán bộ Công an xã tử nạn

Thăm, tặng quà gia đình 2 đồng chí cán bộ Công an xã tử nạn

Giúp những bước chân lầm lỡ hoàn lương

Giúp những bước chân lầm lỡ hoàn lương

Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân vào lĩnh vực bảo vệ ANTQ

Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân vào lĩnh vực bảo vệ ANTQ

Nhiều chuyển biến tích cực về an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn

Nhiều chuyển biến tích cực về an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn

Tăng cường Công an chính quy xuống xã - giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở

Tăng cường Công an chính quy xuống xã - giải pháp đảm bảo ANTT ở cơ sở

Công an xã – Trách nhiệm nặng, thu nhập 'nhẹ'

Công an xã – Trách nhiệm nặng, thu nhập 'nhẹ'

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Việt Nam - Lào

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Việt Nam - Lào