Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Chu Du, đây mới là trợ thủ số một của Tôn Quyền khi Tôn Sách vừa qua đời

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Chu Du, đây mới là trợ thủ số một của Tôn Quyền khi Tôn Sách vừa qua đời

Trương Chiêu là nhân vật đóng vai trò khá quan trọng dưới thời Tôn Sách, được Tôn Sách và Ngô phu nhân ủy...
Hoàng hậu 'vô đạo' gây chấn động lịch sử Trung Hoa: Tư thông với thái giám, hãm hại em gái, dùng thuật vu cổ giết vua

Hoàng hậu 'vô đạo' gây chấn động lịch sử Trung Hoa: Tư thông với thái giám, hãm hại em gái, dùng thuật vu cổ giết vua

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Lưu Bang: Hoàng đế lưu manh, lỗ mãng, bất hiếu của nhà Hán

Lưu Bang: Hoàng đế lưu manh, lỗ mãng, bất hiếu của nhà Hán

Độc chiêu trị tội hoàng hậu cả gan 'tòm tem' thái giám

Độc chiêu trị tội hoàng hậu cả gan 'tòm tem' thái giám

Bị Lưu Bang đánh lén và chiêu phản đòn khiến kẻ địch khiếp vía của Hạng Vũ

Bị Lưu Bang đánh lén và chiêu phản đòn khiến kẻ địch khiếp vía của Hạng Vũ

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'