Trao giải Cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health'

Trao giải Cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health'

Hàng ngàn người tham gia cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe' qua App di động

Hàng ngàn người tham gia cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe' qua App di động

Hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia cuộc thi đi bộ vì sức khỏe

Hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia cuộc thi đi bộ vì sức khỏe

Bộ Y tế khuyến khích người dân 'Đi bộ vì sức khỏe'

Bộ Y tế khuyến khích người dân 'Đi bộ vì sức khỏe'

Hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia 'Đi bộ vì sức khỏe'

Hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia 'Đi bộ vì sức khỏe'

Khuyến khích người dân tham gia Cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health'

Khuyến khích người dân tham gia Cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health'

Trao giải cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe'

Trao giải cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe'

Trao giải tháng thứ nhất cuộc thi đi bộ vì sức khỏe

Trao giải tháng thứ nhất cuộc thi đi bộ vì sức khỏe