Cập nhật mới trên One Plus 7 đem lại những cải tiến về camera

Cập nhật mới trên One Plus 7 đem lại những cải tiến về camera

Hai tuần sau lần cập nhật firmware (phần cứng) đầu tiên, OnePlus 7 Pro hiện đang cho ra phiên bản thứ hai...