Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình 'thành phố 4 an', '5 không', '3 có'

Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình 'thành phố 4 an', '5 không', '3 có'

Nhận giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2019

Nhận giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2019

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019